missioon, funktsioonid ja rollid

Kinoliit on olemuselt meistrite liit, mis ühendab professionaalseid filmitegijaid ning tegutseb eesmärgiga edendada Eesti filmikunsti, säilitada ja arendada professionaalset filmiloomet ning arendada üldist filmikultuuri.

 
 

Feature 1

MITTETULUNDUSÜHINGU EESTI KINOLIIT PÕHIKIRI

I ÜLDSÄTTED

1.1 Mittetulundusühingu nimi on Eesti Kinoliit (edaspidi liit).
1.2 Liidu asukoht on Tallinn.
1.3 Liit on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi põhiseadusest, seadustest, muudest õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4 Liit on asutatud 20.-21. detsembril 1962. aastal;
1.5 Liidu ingliskeelne nimetus on "Estonian Filmmakers Union".

II LIIDU EESMÄRGID JA NENDE SAAVUTAMISE VAHENDID

2.1 Liidu eesmärk on Eesti filmikunsti edendamine, rahvusliku filmikultuuri ja professionaalse filmiloome säilitamine, arendamine ja propageerimine.

2.2 Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks liit:
2.2.1 esindab ja kaitseb oma liikmete loomingulisi, kutsealaseid ning majanduslikke õigusi ja huve;
2.2.2 toetab oma liikmeks olevate loovisikute loometegevust;
2.2.3 esindab oma liikmete huve audiovisuaalset tegevust käsitlevate õigusaktide väljatöötamisel ja rakendamisel;
2.2.4 arendab oma liikmete kutsealaseid suhteid kodu- ja välismaal, osaleb kultuurilises tegevuses;
2.2.5 aitab kaasa uute kineastidepõlvkondade ettevalmistamisele;
2.2.6 korraldab täiend-ja ümberõpet ning huvitegevust.

III LIIDU LIIKMED, NENDE VASTUVÕTMINE

3.1 Liidu liikmeks võib saada professionaalses filmiloomes tegutsev isik, kes on Eesti Vabariigi kodanik või elab alaliselt Eestis.
3.2 Liikmeks astumiseks esitab kandidaat juhatusele kirjaliku avalduse koos liidu kahe liikme kirjaliku soovitusega ja oma loomingulise biograafia.
3.3 Liikmeks vastuvõtu otsustab juhatus. Juhatus peab tegema liikmelisuse taotleja liikmeks vastuvõtmise suhtes otsuse ühe kuu jooksul taotlejalt avalduse saamisest arvates.
3.4 Liikmeks vastuvõtu eelduseks on liikmelisuse taotleja loometegevus ja/või filmialane haridus.

IV LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

4.1 Liikmetel on õigus:

4.1.1 valida ja olla valitud liidu valitavatesse organitesse ja ametitesse;

4.1.2 võtta osa liidu üritustest ja algatada neid ise;

4.1.3 võtta osa liidu üldkoosolekutest;

4.1.4 esindada üldkoosolekul teist liidu liiget kuni kahe liikme esindajana nende poolt antud lihtkirjaliku volituse alusel;

4.1.5 saada teavet liidu tegevusest ja otsustest ning teha ettepanekuid liidu tegevusse puutuvates küsimustes;

4.1.6 saada EKL liikmekaart;

4.1.7 pöörduda avaldusega eetikakomisjoni poole;

4.1.8 astuda liidust välja omal soovil;

4.1.9 saada liidult või tema poolt volitatud isikult kutsealast või (autori-) õiguslikku kaitset;

4.1.10 Liikme õigused tekivad alates liikmeks vastuvõtmisega.

4.2 Liidu liikmed on kohustatud:

4.2.1 järgima liidu põhikirja;
4.2.2 kaasa aitama liidu põhikirjaliste eesmärkide saavutamisele;
4.2.3 tasuma tähtaegselt liikmemaksu;
4.2.4 teatama liidu juhatusele oma kontaktandmete muutumisest hiljemalt ühe kuu jooksul;

4.2.5 mitte kahjustama liidu huve ja head nime;
4.2.6 järgima liidu tegevuse raames antud eetikakomisjoni otsuseid;

4.2.7registreerida ja teatada teostest, mille liige on liidu loomealal loonud või esitanud vastavalt Eesti Kinoliidu teostest teatamise ja registreerimise korrale.

4.3 Liikme varaline vastutus;

4.3.1 Liige ei vastuta liidu kohustuste eest.

 V LIIDU LIIKMETE VÄLJAARVAMINE

5.1 Liige arvatakse liidust välja:
5.1.1 surma korral;
5.1.2 põhikirja sätete täitmata jätmise ning liidu olulisel määral kahjustamise korral;
5.1.3 liidule teadlikult valeandmete esitamise puhul;

5.1.4 juhatus teeb liikme väljaarvamise kohta otsuse ja teatab selle põhjustest viivitamatult kirjalikult väljaarvatud isikule;

5.1.5 liikmemaksu mitte tasumise korral;

5.1.6 kui liikmelisus lõpeb majandusaasta kestel, peab liige selleks majandusaastaks kehtestatud liikmemaksu tasuma kogu majandusaasta eest.

5.2 Liidust väljaarvamise p 5.1.2 ja 5.1.3 ja 5.1.5alusel otsustab juhatus.
5.3 Liikme väljaarvamise p 5.1.2 alusel otsustab juhatus eetikakomisjoni sellekohase otsuse alusel.
5.4 Liikme väljaarvamise otsuse võib väljaarvatud liige vaidlustada üldkogul, teatades sellest juhatusele ühe kuu jooksul väljaarvamise otsusest teada saamisest. Juhatus on kohustatud edastama kaebuse selle esitamisele järgnevale esimesele üldkogule.

5.5 Liige võib kirjaliku avalduse alusel liidust välja astuda. Juhatus peab rahuldama liikme väljaastumisavalduse ühe kuu jooksul, tehes eelnevalt kindlaks väljaastunud liikme ja liidu vastastikused varalised õigused ja kohustused. 

VI ÜLDKOOSOLEK

6.1 Liidu kõrgeim organ on üldkogu (üldkoosolek seaduse tähenduses). Korraline üldkogu toimub üks kord aastas. Erakorraline üldkogu kutsutakse kokku seaduses ettenähtud alustel ja korras.

6.2 Üldkogu pädevuses on:
6.2.1 põhikirja muutmine;
6.2.2 liidu eesmärgi muutmine;
6.2.3 liidu juhatuse ja eetikakomisjoni valimine ja tagasikutsumine;
6.2.4 majandusaasta aruande kinnitamine;
6.2.5 tehingute ja muude õigustoimingute tegemise otsustamine liidu kinnisvaraga;
6.2.6 sisseastumis- ja liikmemaksude määrade kinnitamine.

6.3 Üldkogu toimumisest teatab juhatus liikmetele vähemalt neliteist päeva ette. Koos üldkogu toimumise teatega peab juhatus liikmetele saatma päevakorra, milles tuleb märkida arutamisele tulevad küsimused.

6.4 Üldkogu võib vastu võtta otsuseid, kui tema kokkukutsumisel on jälgitud kõiki seadustest ja põhikirjast tulenevaid nõudeid. Üldkogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on üldkogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud.

6.5 Juhatus korraldab üldkogus osalejate registreerimise.
6.6 Üldkogu juhib juhatuse esimees, kui juhatuse otsusega ei ole määratud teisiti.
6.7 Üldkogu juhataja määrab protokollija ning vähemalt kolmeliikmelise häältelugemiskomisjoni.
6.8 Küsimuste arutamisel ja otsustamisel lähtutakse juhatuse poolt liikmetele saadetud päevakorrast.
6.9 Üldkogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekus osalenud liidu liikmetest, kui seadus või käesolev põhikiri ei sätesta teisiti.
6.10 Põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 üldkogus osalenud liikmetest.
6.11 Otsused tehingute või muude õigustoimingute tegemiseks liidule kuuluva kinnisvara - Kinomajaga (asukohaga Uus tänav 3, Müürivahe 50, Tallinn, kinnistusraamatu registrikoodid 37637, 38166) on vastu võetud, kui selle poolt hääletab 2/3 liidu liikmetest.

VII LIIDU JUHATUS

7.1 Liitu juhib ja esindab juhatus, milles on vähemalt seitse liiget. Juhatuse volituste tähtaeg on kaks aastat.
7.2 Esindusõigus on neljal juhatuse liikmel ühiselt. Juhatus on kohustatud esitama registrile avalduse selle piirangu registrisse kandmiseks.
7.3 Juhatus valib oma liikmete seast esimehe, kes juhib ja korraldab juhatuse tööd.
Juhatus võib valida ka juhatuse aseesimehe, kes täidab esimehe ülesandeid ajal, mil esimees ei saa neid ise täita.
7.4 Juhatus otsustab tema pädevusse kuuluvaid küsimusi koosolekutel, mis toimuvad vähemalt 12 korda aastas. Koosoleku kutsub kokku juhatuse esimees või tema poolt määratud isik. Igal juhatuse liikmel on koosolekul üks hääl. Juhatuse koosolekud protokollitakse.
7.5 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsused võetakse vastu koosolekul osalevate juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.
7.6 Juhatus võib otsuseid vastu võtta kirjalikus vormis (s.h. elektrooniliselt). Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on vähemalt pooled juhatuse liikmed.

7.7 Juhatuse pädevusse kuulub:
7.7.1 üldkogu kokkukutsumine ja selle päevakorra ettevalmistamine;
7.7.2 liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine;
7.7.3 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse määramine;
7.7.4 liidu esindajate nimetamine juhtorganitesse, töögruppidesse ja komisjonidesse väljaspool liitu;
7.7.5 üldkogu otsuste täitmise korraldamine;
7.7.6 liidu liikmeks olevate loovisikute registri ja vabakutselise loovisiku loometoetuse saajate registri pidamine ning andmete kogumine liidu liikmete loodud teoste ja esitustekohta.

7.7.7 loometoetuste ja stipendiumite määramine;
7.7.8 liikmete poolt loodud ja teatatud teoste registreerimine;

7.7.9 liidu paberkandjalja taasesitamist võimaldavas vormis elektroonilise dokumentatsiooni ( seal hulgas ka vastu võetud juhatuse otsuste) arhiveerimise korraldamine.

7.8Enne juhatuse volituste lõppemist teostatakse revisjonikontroll juhatuse tegevuse osas. Revisjonikontrolli tellimise korraldab juhatus. Revisjonikontrolli läbiviijad ei või olla liidu liikmeteks. Revisjonikontrolli tulemused avalikustatakse üldkogul. 

VIII LIIDU EETIKAKOMISJON

8.1 Liidu liikmete vaidlusi liiduga ja eetika eiramise küsimusi lahendab eetikakomisjon, milles on vähemalt kolm liiget.
8.2 Eetikakomisjoni volituste tähtaeg on kaks aastat.
8.3 Eetikakomisjon valib oma liikmete seast esimehe, kes korraldab ja juhib eetikakomisjoni tööd.
8.4 Eetikakomisjonil on õigus nõuda liidu liikmetelt ja juhatuselt selgitusi.

8.5 Eetikakomisjonil on õigus kontrollida kõiki liidu dokumente. 

IX TEOSTE REGISTREERIMISE JA TEOSTEST TEATAMISE KORD

9.1 Liikmete poolt loodud ja liidule teatatud teoste registreerimise ja arvestuse pidamise korraldab juhatus.

9.2 Liige teatab tema poolt aasta jooksul loodud teostest jooksvalt, aga mitte hiljem kui 31. detsembriks vastavalt Eesti Kinoliidu teostest teatamise ja registreerimise korrale.

9.3 Juhatus võib vajaduse korral nõuda liikmelt täpsustavaid andmeid teose kohta.

X LIIDU VARA

10.1 Liidu vara moodustub:
10.1.1 annetustest ja eraldistest;
10.1.2 sisseastumis- ja liikmemaksudest;
10.1.3 varade kasutamisest ja käsutamisest saadud tuludest;
10.1.4 muudest laekumistest.

10.2 Liidu vara võib kasutada ja käsutada vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks põhikirjas ja õigusaktides sätestatud tingimustel.

XI LOOMETOETUSED

11.1 Liit kasutab loovisikute ja loomeliitude seaduse alusel saadavat toetust loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele seaduses ja käesolevas põhikirjas sätestatud alustel ja korras.
11.2 Loometoetusi ja stipendiume määrab juhatus oma koosolekutel.
11.3 Loometoetuse saamiseks esitab toetuse taotleja liidu juhatusele kirjaliku taotluse, milles kinnitab, et vastab kõigile toetuse saajale seaduses kehtestatud tingimustele. Juhatus võib kinnitada taotluse vormi ja taotluste esitamise tähtajad.
11.4 Juhatus määrab toetusi taotluse alusel arvestades taotluses esitatut ning seaduses sätestatud tingimusi ja piiranguid.
11.5 Kui tekivad asjaolud, mille tõttu loometoetuse saaja ei vasta loovisikute ja loomeliitude seaduses loometoetuse saamiseks sätestatud tingimustele, on loometoetuse saaja kohustatud sellest viivitamatult liidule teatama.
11.6 Loometoetuse maksmine lõpetatakse, kui loometoetuse saaja on esitanud loometoetuse taotlemisel liidule teadlikult valeandmeid või ei vasta enam seaduses loometoetuse saamiseks sätestatud tingimustele.
11.7 Juhatus võib määrata stipendiume liidu loomeala seisukohalt oluliseks loome-, õppe- ja teadustööks muuhulgas riigieelarvest eraldatud toetuse arvelt, kui seda toetust ei kasutata aasta jooksul täielikult loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele. Stipendiumi võib maksta vaid juhul, kui loovisik ei saa taolist stipendiumi ühestki teisest loomeliidust.
11.8 Stipendiumi määramiseks tuleb esitada liidule kirjalik põhjendatud ettepanek. Täpsemat informatsiooni loometoetuste- ja stipendiumide kohta avaldatakse Eesti Kinoliidu kodulehelt. Juhatus võib määrata stipendiume omal algatusel või juhatuse ettepanekul ning kehtestada stipendiumi maksmise täpsemad tingimused.

11.9 Loometoetuse saajate registrit ja loometoetuse saajate üle arvestuse pidamist korraldab juhatus.

XII LIIDU TEGEVUSE LÕPETAMINE

12.1 Liidu tegevus lõpetatakse:
12.1.1 seaduses ettenähtud alustel ja korras;
12.1.2 üldkogu otsusega, mille poolt hääletab üle 2/3 liidu liikmetest.

12.2 Üldkogu poolt lõpetamise otsustamisel valitakse viieliikmeline likvideerimiskomisjon.
12.3 Liidu lõpetamisel allesjäänud vara antakse üle mittetulundusühingule, mille eesmärk on võimalikult sarnane liidu eesmärgile. Selle puudumisel läheb lõpetamisel allesjäänud vara üle Eesti Vabariigile, kes peab seda kasutama võimalikult mittetulundusühingu eesmärkidele vastavalt.

Käesolev põhikiri on kinnitatud üldkogu otsusega 27.septembril.2016.a. 

 

Feature 2

The following is placeholder text known as “lorem ipsum,” which is scrambled Latin used by designers to mimic real copy. Aliquam bibendum, turpis eu mattis iaculis, ex lorem mollis sem, ut sollicitudin risus orci quis tellus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae. Aenean eu justo sed elit dignissim aliquam. Sed a ligula quis sapien lacinia egestas.

 

Feature 3

The following is placeholder text known as “lorem ipsum,” which is scrambled Latin used by designers to mimic real copy. Vivamus a ante congue, porta nunc nec, hendrerit turpis. Donec eu est non lacus lacinia semper. Suspendisse nec congue purus.